Az etikai kódex a társadalmi szerepvállalásunkkal összhangban került kidolgozásra.

Közös erkölcsi- és viselkedési normák

A vállalkozás működése során az érvényes törvényeket és jogszabályokat betartja és ezt várja el valamennyi munkatársától, partnerétől és üzletfelétől. Emellett további elvárás, hogy az általánosan elfogadott emberi normákat minden érintett a munkavégzése során, illetve a cég jó hírnevének megőrzése érdekében a magánéletük során is tiszteletben tartsa.

Ezen normák vonatkoznak a közös együttélés írott és íratlan szabályaira, különös tekintettel az érintettek személyiségi jogaira, vallási-, nemi-, etnikai-, politikai- hovatartozására és meggyőződésére.

Az érintettek cselekedeti nem korlátozhatnak másokat az őket megillető jogok gyakorlásában, illetve az indokolt személyes szükségleteik tekintetében.
A cég vezetősége és a munkatársak törekednek a fentiek betartására és betartatására.

Vezetői viselkedés

A vállalkozás tulajdonosai viselkedésükkel példát kívánnak mutatni az alkalmazottak felé azzal, hogy az etikai kódexben foglaltakat kötelező érvényűnek tekintik saját magukra. A cég üzleti vezetése mellett személyes cselekedeteik is tükrözik a közösen elfogadott erkölcsi normákat. A munkatársi kiválasztási folyamat során kizárólag olyan személyeket választanak ki, akik képesek és hajlandóak a közös együttműködéshez szükséges normák betartására. A tulajdonosok minden támogatást és segítséget, útmutatást megadnak ahhoz, hogy az elfogadott normák betarthatóak legyenek. Emellett támogatják mindazon folyamatokat (személyes képzések, csapatépítő jellegű találkozások, tanácsadás, ergonomikus vállalati munkakörnyezet kialakítása), amelyek a közös munkavégzést elősegítik. Vállalják, hogy senkit nem ér hátrányos megkülönböztetés és segítenek az esetlegesen előforduló negatív hatású történések megakadályozásában, illetve a keletkező problémák, nézeteltérések békés feloldásában.

A vezetők által alkalmazott foglalkoztatási politika nem tartja elfogadhatónak az etnikai, nemi, vallási, nemzetiségi, életkori vagy a munkakörrel nem kapcsolatos egészségügyi diszkriminációt.

Munkavállalói viselkedés

A cég tulajdonosai mellett az etikai kódexben leírtakat minden munkatárs is elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A munkavállalók oly módon végzik feladataik, illetve viselkednek, hogy másokat ne érjen hátrányos megkülönböztetés, illetve másokat ne korlátozzanak jogaik gyakorlásában, ideértve a munkaidőn túli családi- és társadalmi tevékenységüket.

Juttatások

A bérezési- és egyéb juttatási rendszer a cégen belül úgy kerül kialakítása, hogy az alkalmazottak javadalmazása méltányosnak és igazságosnak legyen tekinthető, figyelembe véve az adott pozíció elvárásait, a munkavállaló tevékenységének minőségét, munkatapasztalatának hosszát és színvonalát, életkörülményeit és az iparág fizetési színvonalát.

A cég folyamatosan támogatja anyagilag a munkatársak fejlődését és a személyes céljaik elérését szolgáló tanfolyamok és képzések elvégzését.

Munkakörülmények

A vállalkozás törekszik a lehető legkomfortosabb, akár a speciális egyéni igényeknek is megfelelő munkahelyi körülmények megvalósítására. A munkakörnyezet minden esetben a munkatársak visszajelzései alapján kerül kialakításra.

A munkavállalók egészségének megőrzéséhez az ergonomikus eszközök beszerzése mellett hozzájárul a napi szinten biztosított friss gyümölcs, illetve a célzott sporttámogatás.

Belső kommunikáció

A belső kommunikációs csatornák szabályozott keretek között kerültek kialakításra, különös tekintettel az érzékeny vállalati- és személyes információkra. Az erre vonatkozó előírások és útmutatók mindenki számára elérhetőek és rendszeresen átismétlésre kerülnek a közös rendezvényeken. A tulajdonosok és vezető beosztású kollegák bárki számára elérhetők kérdés esetén.

A vállalkozás életében kiemelkedően fontos a helyes kommunikáció és a folyamatos visszacsatolás, ezt szolgálja többek között a munkatársak munka közbeni elégedettségének visszajelzésére szolgáló megoldás is, ill. a rendszeres one-on-one interjúk tartása.

A belső- és külső kommunikáció során is elvárás az etikai kódexben meghatározottak betartása.

Ügyfélkapcsolatok

A vállalkozás üzleti tevékenységét a hatályos törvények betartásával fejti ki, illetve ezt várja el ügyfeleitől és partnereitől. A cég törekszik ügyfélkapcsolatai üzleti jó hírének megőrzésére, ideértve az üzleti titoktartásra vonatkozó törvényi és egyedi jogi szerződésekben foglaltakat betartását. Emellett a vállalkozás törekszik a hosszú távú, kölcsönösen előnyös, bizalmon alapuló kapcsolatok kiépítésére, a tisztességes piaci verseny szabályainak betartására.

A szolgáltatásnyújtás, illetve termékértékesítés tekintetében a vállalkozás minden esetben vállalja a vonatkozó törvények és további jogi előírások betartását, az üzletvitel során kapott fogyasztói- és partnerinformációkat az egyedi jogi környezetnek megfelelő mértékben bizalmasan kezeli.

Kapcsolat a helyi közösséggel és a környezettel

A cég minden esetben törekszik a jó helyi kapcsolatok kialakítására és fenntartására, ideértve a partneri-, sajtói-, támogatói- és egyéb kapcsolatokat. Emellett a vállalkozás előnyben részesíti a lokális partneri kapcsolatok kiépítését és üzleti sikerességével összhangban támogatja az arra érdemes és pozitív célokat kitűző helyi közösségeket (iskolákat, alapítványokat, szerveződött társadalmi csoportokat) és kezdeményezéseiket.

A cég a munkafolyamatok megtervezésekor kimondottan ügyel a lehető leggazdaságosabb, illetve a legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező megoldások alkalmazására, különös tekintettel a környezet védelmét irányzó kezdeményezésekre (pl. autómentes nap) és lehetőségekre (pl: szelektív hulladékgyűjtés).

Az alábbi, 10 kaposvári vállalkozással közösen készített kisfilmünk komoly segítséget jelent a helyi vállalkozásoknak abban, hogy vonzó alternatívát kínáljanak a mérnöki végzettséggel rendelkezők számára.

Promóciós tevékenység

A vállalkozás a promóciós tevékenységeit, ideértve a sajtóanyagokat, külső- és belső reklámanyagokat, cikkeket, álláshirdetéseket az etikai kódexben foglaltakkal összhangban készíti el, üzeneteit annak megfelelően alakítja ki, illetve teszi közzé. Sajtó-és reklámtevékenysége során a cég a valóság visszatükrözésére törekszik, kerülve a hamis vagy túlzó állításokat és ezt várja el kommunikációs partnereitől, illetve sajtókapcsolataitól is.